Terugblik

We krijgen een aangepaste vertaling van het Onze Vader

U heeft er waarschijnlijk al over gehoord: op de 1e Zondag van de Advent, het weekend van 26/27 november, krijgen we een nieuwe vertaling van het Onze Vader. Verassend nieuws als je al zolang de huidige tekst uit het hoofd opzegt.

In 2001 bracht de kerk de liturgische instructie ‘Liturgiam Authenticam’ uit. Het gaat om een instructie die, na de uitvoering van het Tweede Vaticaans Concilie waarbij teksten vanuit het Latijn in de landstaal kwamen, de Nederlandse liturgische teksten onder de loep wilt nemen en zo nodig verbeteren. Zodoende heeft het Onze Vader nu een aangepaste vertaling gekregen. Dit wordt de nieuwe en verbeterde tekst (rechts van de huidige vertaling):

Pater Noster Huidige Onze Vader Nieuwe Onze Vader
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum,

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo et in terra.

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie:

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris

et ne nos inducas in tentationem

sed libera nos a malo

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw rijk kome,

Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood:

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven

en leid ons niet in

bekoring

maar verlos ons van het kwade.

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw rijk kome,

Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood:

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

en breng ons niet in beproeving

maar verlos ons van  het kwade.

 

Wat zijn de aanpassingen/verbeteringen?

Schuld” is meervoud geworden: “Schulden”. “Schulden” is de letterlijke vertaling van “debita” en wordt ook in de liturgische Schriftlezingen gebruikt. “Zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven” is een omschrijving van “debitoribus”. Maar we vergeven niet zozeer de “schulden” van anderen, maar de “schuldenaren”, de personen, zelf. “Debitoribus” betekent “schuldenaren”. “Tentationem” wordt vertaald met “beproeving”. In het Onze Vader wordt God aangesproken als degene die ons in “beproeving” zou kunnen brengen. “Beproeving” is een betere vertaling dan “bekoring”. Bekoren betekent aanzetten tot kwaad. Dat wordt in de Schrift van de duivel gezegd, niet van God. God probeert niet de mens tot het kwade aan te zetten. We vragen God om ons niet boven onze krachten te beproeven. Dat we niet, zoals Petrus overkwam toen hij het benauwd kreeg, zullen zeggen: “Nee, ik ken Hem niet”. We vragen met aandrang aan God: “Breng ons niet in dié beproeving”.

Vanaf de eerste Zondag van de Advent, 26/27 november, zal het aangepaste Onze Vader in heel Nederland gebeden worden, ook in onze parochie. In dit weekend krijgt u een boekenlegger mee waarop de nieuwe tekst vermeld zal staan. De aangepaste tekst van het Onze Vader zal ook vermeld staan in de gebruikelijke “Bron” boekjes van Gooi en Sticht en in de liturgieboekjes van Berne. Aansluitend aan de volgende vieringen zal er door het pastoraal team uitleg worden gegeven over het nieuwe Onze Vader: 12 november HH. Engelbewaarderskerk, 13 november St. Agathakerk, 20 november St. Jozef- en Martinuskerk en H. Hart van Jezuskerk. Als u dus nog vragen heeft, kunt u die dan stellen.

Kapelaan Stephan Kuik

Misschien ook interessant...