Terugblik

Nieuw logo voor de parochie !

10 jaar geleden vaardigde de toenmalige bisschop van Rotterdam een decreet uit waarin onder andere stond: “Met ingang van 1 januari 2010, hoogfeest van de heilige Maria, Moeder van God, voeg ik samen de parochies H. Hart van Jezus te De Zilk, St. Jozef en St. Martinus te Hillegom en Lissese parochiegemeenschap St. Agatha te Lisse en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op die hierbij de naam of de titel “H. Willibrordus.” krijgt.

Dit betekent dat onze parochie afgelopen 1 januari  haar 2de lustrum vierde! Bij een nieuwe parochie hoort ook een nieuw zegel (in de vorm van een  stempel). Hiermee worden sinds mei 2010 officiële documenten, zoals bijvoorbeeld huwelijksformulieren en doopbewijzen,  bekrachtigd.

Dit zegel is eigenlijk sinds die tijd ook als logo voor de parochie gebruikt. Herkenbaar werd het zeker, maar het bleef als logo niet echt sprekend en al zeker niet hedendaags en aantrekkelijk.

Al lange tijd leefde het verlangen om tot een nieuw en sprekend parochielogo te komen. Op initiatief van het pastoraal team is in overleg met het parochiebestuur de heer Steven van der Kwartel van grafisch ontwerpbureau “Bovenwijs” gevraagd een nieuw logo te ontwerpen.

Samen met vertegenwoordigers van de lokale commissies zijn we een aantal maanden met elkaar in gesprek gegaan over vragen als: wie zijn we als parochie? Wie willen we zijn? Hoe ziet onze parochie er uit? Wat onderscheidt ons van andere parochies en hoe ziet de omgeving eruit waarin de parochie zich bevindt?

Na veel brainstormen, kritische vragen, prettige discussies en bekijken van voorstellen zijn we tot een sprekend, kleurrijk, open en eigentijds logo gekomen. Naast het beeld zelf willen we u graag laten zien waaruit dit logo bestaat.

Uiteraard is er natuurlijk de naam van de parochie “H. Willibrordus”. Hij is de patroonheilige waaraan onze parochie sinds 2010 is toegewijd.

In het beeld komt het kruis duidelijk naar voren. Als christelijke gemeenschap staat Christus centraal. In de geloofsbelijdenis die we iedere zondag staande uitspreken of zingen, zeggen we van Hem dat Hij Gods Zoon is, dat Hij is gekruisigd, gestorven en begraven en de derde dag is verrezen uit de doden. Dát is de kern van ons geloof. Dit is ook de boodschap die de heilige Willibrordus ons verkondigde toen hij in de herfst van 690 bij Katwijk aan land kwam. Net als Maria en de andere heiligen wijst hij naar Jezus. Daar is redding, daar is vreugde, daar is de ultieme liefde.

Daar is hoop. Of zoals Paulus dit schrijft in zijn 1ste brief aan de christenen in Korinte : “Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als heidenen, is Hij Gods kracht en Gods wijsheid.” (1 Kor. 1, 23-24)

Willibrordus handelde niet uit eigen beweging alleen! Hij wist zich hiertoe geroepen en ondernam tot twee keer toe een lange en moeilijke tocht naar Rome om de bisschop van Rome, Paus Sergius II, te vragen om zegen over zijn missiewerk. Tijdens zijn laatste bezoek aan Rome wijdde de paus hem tot aartsbisschop van de Friezen. Zo werd hij de eerste bisschop van Utrecht.

Het kruis in ons parochielogo is dan ook niet zomaar een kruis, maar de twee ringen maken het tot een kruisstaf. Dit is van oudsher, ook in de iconografie (beeldkunst),  de staf geweest die aartsbisschoppen gebruikten. De staf verwijst naar het herderschap van pionier Willibrordus die hier kwam evangeliseren. En nu wordt van ons gevraagd om op zijn voorspraak te evangeliseren. Het op weg gaan en mensen ontmoeten die we op de weg van de Heer mogen wijzen vind je in die zin dan ook terug in het logo. Het is ook een kruispunt, waarop we elkaar en de Heer ontmoeten. Als ons levenspad de Heer kruist, die Weg, Waarheid en Leven is, kunnen er wonderen gebeuren.

De bisschopsstaf in het logo verbindt ons niet alleen met elkaar als parochiegemeenschap in Lisse, Hillegom en De Zilk, maar ook is het een teken van onze verbondenheid met ons Bisdom en met de Wereldkerk waar wij een onderdeel van zijn.

Tenslotte komt in de kleuren ook iets terug van de plaats van onze parochie. We zien het groen van het onontgonnen maar wel vruchtbare land (missionering) en het geel, het rood en het blauw van de bollenvelden in bloei. Daarnaast staat het blauw ook voor de nabije zee; via de zee kwam Willibrordus hier aan land om de missionering te beginnen.

Rob van Reisen & Diaken Iwan Osseweijer